.
. .
.
.
.  
.
.
.
.
.
.
.
.

 

26

.....
.

..
.
.
.
.

..
....

.

  


 .....................

.

.

.

 


.

 


.


.
.


  


.


 
 

.
.
 
 
2008

  


              .  

   ..  
 
 

 

   

.*****

   .

 . .  

.

. .

  

.  

.

..
. .. ..

   .

 

 
 
 


 

..

. 
   .  

 


.

*****

..

.. ..
 

. .  

  .

  .

.

.

   

*****

. .

.

.
  

.

.

.

..

 

*****

.

.

..

 

.

 

 

   

 

..  .

*****

.

.

..

   .

    

 ..

 

*****


    

   

 


   

..

 

. ..

   


                                                      :
: 2015-10-15 11:11:52

:
: 2015-10-15 10:36:58
. . ( ) . .

: Sryat. Bc
: 2015-10-13 21:55:11

: Imam. Nb.
: 2015-10-13 21:34:52
...

:
: 2015-10-11 11:35:54
. . . . .

:
: 2015-10-11 09:21:32
5000