..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  
................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


Islam och mänskliga rättigheter

محمود الدبعي

Religionsfriheten hör till de grundläggande, absoluta mänskliga rättigheterna och har ett oupplösligt samband med alla de andra. Utan religionsfrihet kan inte heller någon annan mänsklig rättighet i längden respekteras fullt ut, och religionsfriheten kan inte bestå, om övriga mänskliga rättigheter ej respekteras. Det är en mänsklig rättighet, grundad i individens okränkbarhet som har sin förutsättning i övertygelsen att alla människor har ett värde som är oberoende av "ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning.

 

Fram till den tid då 1951 års religionsfrihet trädde i kraft var Sverige ett i kulturellt och religiöst avseende i stort sett enhetligt samhälle. En konsekvent tillämpad religionsfrihet har länge varit ett viktigt riktmärke vid försöken att tillgodose invandrarnas berättigade krav till integration på sina egna villkor. I artikel 18 i Förenta nationernas allmänna förklaring sägs att "envar  har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet".

 

Denna rätt innefattar att i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor, men i väst  har man koncentrerat sig just i denna uppfattning att man skall ha rätt eller frihet att byta egna religioner, traditioner och seder. Man kräver bl.a. att religiösa texter måste omtolkas på ett västerländskt sätt, annars är de mer till hinder än till hjälp.

 

Väst har starkt påverkats av sekularismen, därför ser vi att allmänheten är inte så positiva till religiösverksamhet trots att religionerna har en betydelsefull social funktion i EU samhällen.

 

Man tar inte hänsyn till religiösa traditioner och hänvisar i stället till de angivna bestämmelser i sekulära lag och bestämmelser som är nödvändiga för att skydda den allmänna säkerheten, ordningen, hälsovården etc.

 

De flesta muslimer som bosatte sig i EU har förband sig att respektera de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, liksom tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet. Inom EU-ländernas ramar, heter det bl a, "kommer de deltagande staterna att erkänna och respektera den enskildes frihet att bekänna sig till och utöva, ensam eller i gemenskap med andra, sin religion eller tro följande sitt eget samvetes bud".  

 

EU länderna bör faktiskt vidta effektiva åtgärder för att förhindra eller undanröja diskriminering gentemot muslimerna, vad gäller erkännande, utövande och åtnjutande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter inom alla delar av det medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella livet samt att garantera muslimerna, att EU vill åstadkomma en verklig jämlikhet mellan alla folkgrupper.

 

Vi måste ha ett klimat av ömsesidig tolerans och respekt i den offentliga debatten. Västerlandet borde bl.a. respektera muslimernas rätt att organisera sig själva i enlighet med sina egna institutionella strukturer och att visa förståelse för de religiösa behov enlighet med deras övertygelse säkerställa sina barns religiösa och moraliska fostran.

 

Vi har frivilligt underkastat oss demokratin och västerlandetslagar och kräver samtidigt att tillämpningen av dessa lagar garanterar muslimerna att leva i fred och harmoni. Vi har tagit ställning till förmån för de mänskliga rättigheterna och kräver att EU makthavarna förbjuder alla former av intolerans och diskriminering på grundval av religion och trosuppfattning. Vi vill från muslimskt håll att allmänheten skall förstå islam- en förståelse som måste leda till större respekt och ledar till offentlig dialog.

 

Vi är medvetna om att religionsfriheten är nära förknippad med de övriga mänskliga fri- och rättigheterna. Den kan inte existera och fungera praktiskt utan dessa.

 

Vi vill också påminna att muslimska organisationer tar helt avstånd från våld, kvinnoförtryck och barnaga och Islam försvarar ej enskildes brott mot lagar och ordning. Den som bryter mot lagen ska straffas som individ och inte som religion.  Det är fel att belasta  Islam för handlingar som begås av enskilda muslimer.

 

 

 

 

Mahmoud Aldebe

Ordförande  för

Internationella Fred för Välgörenhet och Mänskliga Rättigheter

 

محمود الدبعي


التعليقات
5000